PENGENALAN
Pesuruhjaya Sumpah adalah merupakan orang yang dilantik oleh YAA Ketua Hakim Negara di bawah seksyen 11 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan Kaedah-kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993.

Objektif Unit Pesuruhjaya Sumpah adalah menguruskan hal ehwal Pesuruhjaya Sumpah di seluruh Malaysia dengan efisien, cekap dan teratur dalam memastikan keberkesanan tugas-tugas yang dipikul oleh Pesuruhjaya Sumpah yang terlibat secara tidak langsung mendukung sistem kehakiman di Negara ini.

Unit Pesuruhjaya Sumpah berperanan untuk:

  • Menyelia senarai Pesuruhjaya Sumpah (Pegawai Awam dan Persendirian) yang terkini;
  • Sebagai pusat rujukan dan pengesahan terhadap senarai Pesuruhjaya Sumpah yang masih aktif di seluruh Negara;
  • Memproses setiap permohonan pelantikan baru Pesuruhjaya Sumpah;
  • Menyelia proses peperiksaan dan temuduga bagi calon-calon pelantikan baru Pesuruhjaya Sumpah;
  • Memproses setiap permohonan pelantikan semula Pesuruhjaya Sumpah;
  • Memproses setiap permohonan pertukaran alamat Pesuruhjaya Sumpah;
  • Menguruskan setiap permohonan Pesuruhjaya Sumpah untuk menjalankan perkhidmatan di luar premis;
  • Merekodkan permohonan dan pemakluman Pesuruhjaya Sumpah untuk bercuti;
  • Menjalankan semakan Buku Daftar dan pemantauan premis Pesuruhjaya Sumpah; dan
  • Menerima aduan terhadap salah laku Pesuruhjaya Sumpah dan menjalankan siasatan terhadap Pesuruhjaya Sumpah yang berkenaan.

PENGUMUMAN

KAEDAH-KAEDAH PESURUHJAYA SUMPAH 2018 

 

1. Adalah dimaklumkan bahawa Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 telah diwartakan dan akan mula berkuatkuasa sepenuhnya pada tarikh 1 Mac 2018. Sehubungan dengan itu, semakan dan rujukan peruntukan-peruntukan yang ditambahbaik ini boleh dibuat terus melalui tab 'Undang-undang'. Adalah dimaklumkan bahawa kadar fi yang dilevikan melalui Kaedah 17 yang dikutip dan disimpan sebagaimana dalam Jadual Kedua adalah tidak terpakai kepada Akuan Berkanun yang dibuat di bawah Akta Akuan Berkanun 1960 yang masih kekal pada kadar RM4. Pertambahan perkara 5 dan 6 di bawah Jadual Kedua adalah bertujuan untuk menyediakan peruntukan fi bagi dokumen selain Akuan Berkanun yang mana Pesuruhjaya Sumpah adalah diberi kuasa di bawah mana-mana peruntukan undang-undang lain untuk menandatanganinya, sebagai contoh dokumen penyaksian seperti surat kuasa wakil, borang DDA dan sebagainya. PERMOHONAN LANTIKAN BARU PESURUHJAYA SUMPAH 

 

2. Adalah dimaklumkan bahawa sebarang permohonan untuk lantikan baru Pesuruhjaya Sumpah masih lagi dibekukan sehingga ke suatu pengumuman dalam masa terdekat dibuat berkenaan dengannya.